Horndal vattenförsörjning

På denna sida kommer vi löpande informera om vad som sker i projektet.

2018-12-05 fattade Avesta Vatten och Avfall ABs styrelse beslut om att anlägga en överföringsledning för dricksvatten mellan Dicka och Horndal i Avesta kommun vilket nu är godkänt av kommunfullmäktige i Avesta. Detta innebär att Avesta Vatten nu kan gå vidare med detaljprojektering av ledningen.
Syftet med projektet är att på lång sikt trygga vattenförsörjningen för Horndal samt skapa förutsättningar för andra framtida anslutningar.
 Utöver vattenledningen kommer det även att förläggas spillvattenledningar och ledningar för fiberkommunikation. Förutom ledningarna behöver det till exempel byggas en högreservoar och göras åtgärder på befintliga vattenverk.