Almgatan

VA-arbeten under maj och juni på Almgatan i Krylbo.

Under vecka 20 så kommer Avesta Vatten och Avfall AB ramavtalspartner Grytnäs Gräv AB att påbörja ett förnyelsearbete av vatten- och spillvattenledningarna som finns i Almgatan. Förnyelsen kommer att ske med s.k. reliningmetod vilket innebär att man skjuter i en ny ledning inuti den gamla ledningen. 

Under arbetets gång så kommer gatan att ha begränsad framkomlighet för biltrafikanter, det kommer även att ske en del omkopplingar på vattenledningsnätet vilket kan medföra kortare avbrott i vattendistributionen.
Vid omkopplingar på vattenledningsnätet kan vattnet bli missfärgat och vi rekommenderar att man i sådana fall låter vattnet rinna tills det ser klart ut igen.