Aktuella projekt

Här presenterar vi aktuella projekt av olika slag.

Ny ÅVC, det har sedan länge pågått planering för att bygga en ny återvinningscentral. Just nu pågår arbetet med att planera för en ny infart från riksväg 68 till Källhagen södra. Det ska också göras en ny detaljplan. En ny ÅVC skulle kunna se ut ungefär så här (länk).

Sluttäckning Karlslunds deponi. 
Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildning och minimera miljöbelastningen från den gamla anläggningen. Arbetet med att sluttäcka anläggningen kommer hålla på till år 2025. Etapp är avslutad 2016, under 2017 kommer förberedande arbete för etapp två genomföras. 

Återvinningscentralen i Horndal. Under maj 2017 kommer återvinningscentralen i Horndal att modiferas och förbättras ur trafiksynpunkt.

VA-sanering från Stora Vägen 84 till 87 planeras
Under 2017 byts befintliga VA-ledningar från Prästbacken till Krångede ut. Planerat från mars - juni.

VA-sanering Myrgatan - Kyrkogatan
I samband med att Avesta kommun ska bygga rondell och cykelvägar i centrala Avesta kommer VA-ledningarna i dessa områden till stora delar bytas ut. Arbetet kommer pågå från juni till december.

VA-sanering Furuvägen 24-48
Enligt förnyelseplanen för VA-ledningar kommer samtliga ledningar på Furuvägen från Tony Rickardsons kurva och söderut att bytas ut. Planerat att göras Augusti - November.

VA-sanering Almgatan. Under maj och juni kommer befintliga ledningar på Almgatan bytas ut.

VA-sanering Åsen By. I By kommer befintliga ledningar på en sträcka av 70 meter bytas ut under sommaren.

VA-sanering Jularbo till Dicka Under vintern 2017-2018 planeras en av de befintliga vattenledningarna mot Fors att bytas ut.