Aktuella projekt

Här presenterar vi aktuella projekt av olika slag.

Ny ÅVC
Det har sedan länge pågått planering för att bygga en ny återvinningscentral. Just nu pågår arbetet med att planera för att göra den tillfälliga återvinningscentralen  permanent. Tanken är att Gruvgärdets ÅVC ska bli kvar.

Sluttäckning Karlslunds deponi. 
Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildning och minimera miljöbelastningen från den gamla anläggningen. Arbetet med att sluttäcka anläggningen kommer hålla på till år 2025. 
Läs mer här

Nyanläggande av VA Skälsbo Gränd
I februari 2019 påbörjas arbetet med att lägga nytt VA för att förbereda kommanade bostadsbebyggelse i Skälsbo Gränd som ligger ut efter Djäknehyttevägen.

Omläggning av VA Åsbo friluftsområde
I februari 2019 påbörjas arbetet med att lägga om VA i området kring Åsbo friluftsområde. Arbetet kommer medföra att Friluftsvägen periodvis kommer vara avstängd för trafik. Biltrafiken kommer då ledas om så att man kommer till skidstations parkeringar via infarten till campingen. När ledningarna är omlagda ska Avesta kommun förbättra Friluftsvägen och anlägga en ny gång- och cykelväg.

VA-förnyelse Nordanö
VA-ledningar mellan Furuvägen och Granåsvägen har bytts ut. Återställning kommer att ske under våren. Avesta kommun kommer att asfaltera under 2019.

VA-förnyelse Prästgatan
VA-ledningarna på Prästgatan mellan Industrigatan och Kolgillaregatan har bytts under sommaren och hösten 2018. Avesta kommun kommer asfaltera och bygga en ny cykelväg under 2019.

VA-förnyelse Horndal
Arbetet med att byta VA-ledningar efter Stora vägen vid Prästbacken är avslutad. Kompletterande återställning av området kommer ske vid behov under våren.  Asfaltering kommer att ske under 2019.

VA-förnyelse Jularbo till Dicka
Under vintern 2018-2019 pågår en lantmäteriförrättning för att sedan kunna byta ut de befintliga vattenledningarna mot Fors. Mer info om detta kommer publiceras senare.