Miljönyttan med insamling av matavfall

Här förklarar vi vad som är miljönyttan med insamling av matavfall

Vad händer med matavfallet som sorteras separat i det bruna kärlet?

Matavfallet samlas in och körs till Västerås för rötning.

Vid rötning bildas biogas, som vidareförädlas till fordonsgas. Rötresten blir jordförbättringsmedel som kan återföras till jordbruket. Avesta blir den första kommunen i Dalarna vars matavfall utnyttjas för biogasproduktion.

Vad tjänar jag som kund på att sortera ut matavfall?

Framförallt så bidrar du till en bättre miljö, vi tjänar alla på att minska vårt beroende av fossila bränslen som olja och naturgas. Vi tar även tillvara näringen som finns i matavfallet och återför det i kretsloppet, därigenom minskar vi behovet av konstgödsel (som är en ändlig resurs).

Kan man inte förbränna matavfallet istället och få fjärrvärme?

Genom att sortera matavfallet och göra biogas av det utvinner vi mer energi ur matavfallet samtidigt som vi minskar vårt behov av fossila bränslen. Förbränningen av matavfallet är en relativt energiförbrukade process och eftersom matavfallet har en högre fukthalt än övrigt hushållsavfall blir energiinnehållet betydligt lägre än i övrigt brännbart avfall. Vi slipper dessutom deponera askan som återstår efter förbränningen med alla miljörisker som det innebär. 

Var ligger miljönyttan om transporterna ökar med den nya insamlingen?

Den miljönytta som rötning och förädling av matavfallet till fordonsgas ger är mycket större än den klimatpåverkan som uppstår vid insamling och transport av matavfallet.

Ett ton matavfall som omvandlas till fordonsgas motsvarar c:a 80 liter diesel. På en lastbil med släp går det mellan 27 och 30 ton matavfall. Energivärdet per transport motsvarar c:a 2 100 liter diesel. Om vi antar att förbrukningen för lastbilstransporten till Västerås är 5 liter per mil (vilket är högt räknat) förbrukar transporten 35 liter. Varje lastbilstransport ger alltså ett energiöverskott som motsvarar mer än 2 000 liter diesel