Horndal vattenförsörjning

På denna sida kommer vi löpande informera om vad som sker i projektet.

2018-12-05 fattade styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB beslut om att anlägga en överföringsledning för dricksvatten mellan Dicka och Horndal i Avesta kommun vilket nu är godkänt av kommunfullmäktige i Avesta. Detta innebär att Avesta Vatten nu kan gå vidare med detaljprojektering av ledningen.
Syftet med projektet är att på lång sikt trygga vattenförsörjningen för Horndal samt skapa förutsättningar för andra framtida anslutningar.
 Utöver vattenledningen kommer det även att förläggas spillvattenledningar och ledningar för fiberkommunikation. Förutom ledningarna behöver det till exempel byggas en högreservoar och göras åtgärder på befintliga vattenverk. 

2019-09-15

Arbetet med överföringsledningen fortskrider, se Överföringsledning Dicka - Horndal

I Dicka har bygglov beviljats för den nya tryckstegringsstationen där byggnaden kommer byggas under hösten och planeras vara klar till årsskiftet.

Vid Fornbyklint har bygglov beviljats för den nya reservoaren och byggnationen av denna kommer nu upphandlas för planerad byggstart till sommaren 2020. Före det ska ny väg samt ledningar dras till reservoarområdet under vintern.

2020-07-27

Arbetet med överföringsledningen fortskrider, se Överföringsledning Dicka - Horndal

I Dicka är tryckstegringsbyggnaden byggd.

Vid Fornbyklint så byggs reservoaren och den beräknas vara klar vid årsskiftet 2020/21.