Överföringsledning Dicka - Horndal

Här hittar ni information om var i processen Avesta vatten är gällande överföringsledningen mellan Dicka och Horndal.

Ansökan om ledningsrätt är inlämnad till Lantmäteriet i mars 2019. 

Sweco är anlitade för projektering och geotekniska undersökningar och arbetet påbörjas under hösten.

2019-09-16 skickas informationsbrev 2 ut till berörda fastighetsägare. Länk till brevet.

Personal från Sweco kommer röra sig efter sträckan i samband med projekteringen. Geotekniska undersökningen kommer starta tidigast under vecka 40.

2019-10-18

Sweco kommer starta den geotekniska undersökningen 21 oktober.

Projekteringen av ledningsförläggandet fortgår.

2019-11-15

Sweco kommer inleda etapp 2 av den geotekniska undersökningen V47. De kommer kontakta de fastighetsägare som har mark där vi behöver göra borrningar för att ytterligare kontrollera markförhållandena.

Projekteringen av ledningsförläggandet fortgår.

Ledningsrättsansökan är under behandling av lantmäteriet.

2020-01-17 Lantmäteriet har skickat ut inbjudan till möte angående ledningsrättsansökan till de berörda markägarna som kommer äga rum 13:e februari klockan 13 vid Avesta församlingsgård.

De geotekniska undersökningarna är i princip klara ute i fält och detaljprojekteringen fortskrider.

2020-07-27

Ledningsrättsansökan är under behandling av lantmäteriet där man nu arbetar med ett värderingsarbete.

Upphandling av Etapp 1 mellan Dicka och Räfsbo pågår, sista dag för att lämna anbud är i mitten av augusti. Efter att kontrakt tecknats är vår förhoppning att arbetet med etapp 1 kan påbörjas under hösten.

Det har blivit en viss förskjutning av tidplanen. Detta innebär att merparten av allt arbete med etappn 1 kommer ske under senhösten och vintern 2020/21. Vår förhoppning är att detta ska minimera störningsmomentet för alla berörda markägare och framför allt för de som har åker och beresmark.

Ledningsentreprenaden kommer utföras i tre etapper.

Etapp 1: Dicka - Räfsbo ca 5km. 2020 höst - 2021 maj

Etapp 2 Räfsbo - Hede ca 5 km. Under 2021

Etapp 3 Hede - Fornbyklint ca 8 km. Under 2021-2022