VA-arbeten Västerbovägen

V 14 påbörjar Avesta vatten arbeten på ledningsnätet på Västerbovägen i Krylbo. Arbetet medför att Västerbovägen kommer vara avstängd för genomfart från Egnahemsvägen fram till Lerbäcksvägen.

Markerad sträcka på kartan kommer vara helt avstängd för motortrafik. Infart till Krylbo IP sker via Lerbäcksvägen. 

Arbetet kommer medföra tillfälliga avbrott i vattenförsörjningen för boende Västerbovägen. 

Avstänging väg