Förnyelsearbete Alfhemsvägen

Vecka 27 kommer ett arbete påbörjas med att förnya vatten- och avloppsledningarna på Alfhemsvägen från Uggelbergsvägen och förbi korsningen Nornastigen.

Arbetet kommer medföra att Alfhemsvägen stängs av för genomfartstrafik. Boende på Alfhemsvägen 29-35 kommer drabbas av tillfälliga avbrott i vattenförsörjningen under den tid arbetet pågår.

Vid alla underhållsarbeten så kan vattnet bli missfärgat till följd av tryckförändirngar och ändrad flödesriktning i ledningsnätet. Missfärgningarna är ofarliga och åtgärdas genom att spola vatten i en eller flera kranar. Spola helst i den kran som är placerad närmast vattenmätaren om du bor i en villa.