Priser vatten och avlopp

Här står de vanligaste priserna

Våra priser kallas officiellt för taxor. Här följer en kort beskrivning av hur taxorna är uppbyggda samt vad det kan kosta. Här kan du läsa hela taxan (pdf).

Brukningsavgift
Brukningsavgiften bekostar Avesta vattens tjänster, vattenproduktion och distribution samt avledning och rening av avloppsvattnet.

Brukningsavgiften för en normalvilla med vattenmätarstorlek 2,5 kubikmeter/h och vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år är 521 kronor per månad.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är den avgift du betalar för att ansluta dig till VA-nätet. Det är en engångsavgift som ska täcka den genomsnittliga kostnaden för hela VA-anläggningen inklusive vatten- och reningsverk.

Anläggningsavgiften för en normalvilla med en tomtyta på 800 kvadratmeter och våningsyta på 150 kvadratmeter är 139 000 kronor.

Slamtömningsavgift
Normal avgift för att tömma en brunn på 3 kubikmeter är 1 620 kr per gång.
Normal avgift för att tömma en tank på 3 kubikmeter är 1 427 kr per gång.